16
paź
2018

10 pytań od pozarządówki

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego zwróciła się do wszystkich komitetów wyborczych wystawiających listy kandydatów do Rady Miejskiej w Iławie i/lub na Burmistrza Miasta Iławy z pytaniami dotyczącymi sfery działalności pożytku publicznego. To pierwsza tego typu sytuacja w historii działania Rady.

 

Sfera działalności pożytku publicznego to ważna i dość szeroka część działalności władz miejskich, w której aktywne są również organizacje pozarządowe. Jest to więc wspólne pole działalności obu sektorów i współpraca na tym polu jest nie tylko w dobrym tonie, ale i koniecznością.
Organizacjom zależy na tym, by gospodarz miasta i radni nie tylko znali realia funkcjonowania sektora społecznego, sektora ekonomii społecznej, ale i wspierali ich działania i stwarzali warunki ich rozwoju. Wszyscy na tym skorzystają – mówi przewodniczący Rady Arkadiusz Karpiński, na co dzień prezes Stowarzyszenia „Przystań”.
Rada postanowiła zatem zapoznać się ze stanowiskiem komitetów w kilku sprawach i sformułowała 10 identycznych pytań do komitetów wszystkich czterech kandydatów na burmistrza Iławy oraz do Komitetu SLD-Lewica Razem.
Nie otrzymaliśmy kompletu odpowiedzi. Wpłynęły 3 stanowiska: od komitetów Adama Żylińskiego, Dawida Kopaczewskiego i Piotra Żuchowskiego. I te stanowiska w całości prezentujemy – dodaje Arkadiusz Karpiński.

 

PYTANIA DO KOMITETÓW WYBORCZYCH WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI (w kolejności ich wpływu do Rady Organizacji Pozarządowych):

 

PYTANIE 1
Czy Pan i Pana kandydaci na radnych działali w jakiejkolwiek organizacji pozarządowej czy innej organizacji ze sfery pożytku publicznego? Kiedy to było? Co to był za podmiot? Jaką Pan miał rolę w tej organizacji, tj. czy ograniczała się ona tylko do członkostwa w organizacji, czy np. do zarządzania/współzarządzania podmiotem?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Od 1990 roku zawodowo pełnię funkcje publiczne i wobec takiego stanu rzeczy z zasady nie przynależę do żadnych organizacji pozarządowych. Jeżeli mowa o moich kandydatach do rady miasta to:
Aneta Rychlik: osoba o bardzo dużym doświadczeniu we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportów Wodnych – z którym miasto Iława realizuje projekt UE mający na celu rozbudowę zaplecza przystani jachtowej Ekomarina w Iławie na potrzeby pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich zarówno dzieci i młodzieży, jak i seniorów. Aneta Rychlik działa także w Towarzystwie przyjaciół Dzieci.
Katarzyna Dzik: bardzo prężnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Optimist oraz pełni funkcję Sekretarza w Polskim Stowarzyszeniu klasy 420. Jej wiedza i doświadczenie w rozwoju sportów wodnych jest dla mojego komitetu bezcenna. Przez lata wspierała młodych pływaków jako Wiceprezes Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka.
Piotr Ambroziak to nasz człowiek w organizacjach o charakterze turystycznym jest Prezesem Zachodniopomorskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz z naszym przedstawicielem w Mazurko Warmińskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Jolanta Michalewska oraz Zbigniew Rudnicki – członkowie Chóru Camerata.
Małgorzata Zając – Vice-prezes Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei”. Stowarzyszenie skupiające rodziców dzieci autystycznych.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Część naszych kandydatów na radnych posiada doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej:
Ewa Kacperska:
0d 3 stycznia 2018 r. Prezes Stowarzyszenia „Projekt Kozianka”, które w tym roku prowadziło głównie warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz animacje dla dzieci (np.: z okazji Dnia Dziecka).
Grzegorz Gortatowski:
Polski Czerwony Krzyż (2011-2016), wolontariusz, przewodniczący Grupy SIM (Społeczny Instruktor Młodzieżowy); zajmował się organizacją zabezpieczeń przedmedycznych, pokazów pierwszej pomocy, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwest na rzecz osób potrzebujących, organizował także pracę wolontariuszy. Ponadto jest w Związku Harcerstwa Polskiego od 2016 do teraz, zastępcą szefa Harcerskiego Klubu Ratowniczego (odpowiada za zabezpieczenia przedmedyczne- działanie praktycznie w całej Polsce m.in. udział w zabezpieczeniu spotkań wiernych na Lednicy, 1 września na Westerplatte). Organizował pokazy i prelekcje z pierwszej pomocy, współpracował z DKMS i WOŚP.
Dawid Kopaczewski:
od 10.2008 r. związany z Fundacją Edukacji i Rozwoju. Przygotowywał wnioski o dofinansowanie projektów z EFS, następnie je koordynował. Bardzo często był odpowiedzialny także za rekrutację uczestników, organizację działań i sprawozdawczość. W kolejnych latach nawiązał także współpracę ze Stowarzyszeniem „Przystań”, dla którego także pisał projekty unijne i je koordynował.
Od sierpnia 2016r. do września 2018 r. członek zarządu Fundacji „Bliżej Dziecka”, której celem było założenie i prowadzenie świetlicy na Starym Mieście w Iławie. Odpowiedzialny był także, jako wolontariusz, za organizowanie zajęć dla dzieci, promocję działań Fundacji oraz obsługę strony Świetlicy na Facebooku.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
Członkami naszego komitetu są ludzie z różnych branż zawodowych, realizujący się również w działalności społecznej. Wśród kandydatów na radnych z mojego komitetu znajdziemy osoby, które były bądź nadal są członkami stowarzyszeń, klubów, towarzystw, między innymi Towarzystwa Miłośników Ziemi Iławskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża (osoby zasiadające w zarządzie), UKS Jeziorak, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, Stowarzyszenia Aktywna Kobieta, Stowarzyszenia Przystań (członek zarządu), Stowarzyszenia Jesteśmy. Liderem listy w okręgu nr 3 jest Michał Młotek – przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Kandydaci na radnych z komitetu „Dla Iławy” to osoby, które są bardzo blisko ludzi, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy oddolne, akcje charytatywne, organizacje imprez. Skutecznie też udaje im się pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych programów w tym Działaj Lokalnie czy Warmia Mazury Lokalnie.

 

PYTANIE 2
Jak będzie wyglądało współdziałanie Pana jako Burmistrza Miasta Iławy, radnych Pańskiego komitetu wyborczego oraz służb miejskich na wspólnym polu pożytku publicznego? Czy ma Pan wizję współpracy z tym sektorem? Prosimy o podanie konkretnych form i narzędzi współpracy.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Cały katalog form współpracy zawarty jest w Rocznym Programie Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. http://bip.umilawa.pl/system/obj/11024_zal_AP_nr_XLVII_407_17_Zalacznik1.pdf
Współpraca z organizacjami poza tą oczywiście finansową może mieć charakter merytoryczny i może przyjmować wiele form. Sama idea współpracy z organizacjami opiera się na katalogu przepisów zawartych w art. 5 ustawy o pożytku publicznym. Są one realizowane w polityce współpracy z organizacji i będą powielane w następnej kadencji. Oczywiście ten zapis nie jest zapisem zamkniętym i możliwe jest wypracowanie wielu innych form takich jak:
– doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
– udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
– wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego,
– popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych administracji publicznej,
– wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Moja wizja współpracy opiera się na partnerstwie. Jest to słowo banalne, ale kluczowe. Bardzo często współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi nie odbywa się na równych warunkach. Rzekłbym nawet, że w dużej mierze organizacje są skazane na współpracę z samorządem, ze względu na uzależnienie od finansowania czy udostępniania biur, pomieszczeń itd. Tak być nie powinno. Nie buduje to pozytywnych relacji i zaufania.
Samorząd powinien pamiętać, że organizacje pozarządowe (bardzo często) specjalizują się w określonych dziedzinach, wypełniając lukę, którą trudno jest wypełnić instytucjom publicznym. Oznacza to, że w interesie samorządu powinno być podejmowanie działań zmierzających do wzmacniania organizacji, dzięki czemu będą one mogły efektywniej spełniać swe zadania statutowe na rzecz lokalnej społeczności. Będzie to dla mnie, jako dla burmistrza Iławy,
jedno z największych wyzwań mojej kadencji.
Biorąc pod uwagę powyższe, chciałbym Państwu zaproponować utworzenie stanowiska
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (opis w pkt. 5) oraz powołanie grupy roboczej
ds. społeczeństwa obywatelskiego (pkt. 8).

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
Obszar współpracy z trzecim sektorem jest jednym z kluczowych elementów naszego programu. Myśląc o współpracy miasta (administracji) z organizacjami pozarządowymi, myślimy nie tylko o współpracy finansowej (formy: powierzenie wykonywania zadania publicznego z udzieleniem dotacji, wspieranie wykonywania zadania publicznego z udzieleniem dotacji, inicjatywy lokalne), ale też o innych formach, które zostałyby określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi. Najistotniejszy jest dialog i wzajemne poznanie oczekiwań.

 

PYTANIE 3
Czy Pana komitet wyborczy planuje wprowadzenie Iławskiej Karty Seniora dla osób powyżej 60. roku życia, uprawniającymi do zniżek przy korzystaniu z płatnej oferty miejskich instytucji, czy np. pomiotów komercyjnych, które mogą zostać zaproszone do włączenia się w taką inicjatywę przez służby miejskie? Wprowadzenie Karty Seniora zostało zaplanowane w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016-2025”.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Powadzenie Iławskiej Karty Seniora zależy od tego czy będą chętni partnerzy. Na tą chwilę w Iławie osoby starsze (emeryci i renciści ) korzystają z ulg z racji ukończonego wieku. Dotyczy to biletów ulgowych na basen oraz do kina. Ponadto wszyscy 70- latkowie są uprawnieni do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Przy tym pytaniu chciałbym podkreślić programy jakie miasto realizuje dla seniorów : koperta życia, teleopieka i rehabilitacja seniorów.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Jednym z naszych najważniejszych postulatów wyborczych jest powołanie Pełnomocnika ds. osób starszych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem będzie likwidacja barier architektonicznych,
przygotowanie programu ułatwiającego funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych,
i programu dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, by zapewnić im możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (tzw. opieka wytchnieniowa).
Drugim, nie mniej ważnym, elementem naszego programu skierowanym także do seniorów jest Iławska Karta Mieszkańca, czyli:
– zniżki dla WSZYSTKICH mieszkańców na usługi publiczne (autobusy, basen, lodowisko itp.),
– zniżki dla osób NIEZAMELDOWANYCH w Iławie ale rozliczających tu podatki,
– akcja społeczna promująca płacenie podatków w naszym mieście,
– pomoc w urzędzie w wypełnieniu dokumentu uprawniającego do płacenia podatków w Iławie.
Celem tego programu jest zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz promocja usług publicznych. Będzie on skierowany do wszystkich mieszkańców zameldowanych w Iławie, ale także do tych, którzy tu mieszkają, ale do tej pory nie rozliczali się tu ze swoich podatków. Jeśli zaczną to robić, Iławska Karta Mieszkańca będzie przysługiwała także im. Jednocześnie uruchomimy kampanię promocyjną zachęcającą osoby mieszkające w Iławie, które nie płacą tu podatków, do rozliczania się w naszym urzędzie skarbowym.
Korzyści będą zarówno dla miasta (większe dochody z podatków) oraz dla samych zainteresowanych (zniżki na basen, lodowisko, kino czy transport publiczny). Zmiana adresu to 1 prosty dokument, który będzie można także wypełnić w UM.
Wprowadzając taki instrument, jak Iławska Karta Mieszkańca, przyświeca nam pewien cel. Nasza Iława musi być miastem przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych. Musi spełniać oczekiwania młodych rodzin, ale także i seniorów. Musimy, jako samorząd, dołożyć wszelkich starań, by powstrzymać emigrację zarobkową najmłodszych mieszkańców i starzenie się społeczeństwa. To są największe wyzwania współczesnych polskich miast. Bez powstrzymania, czy też chociażby zminimalizowania, ww. procesów, nasze miasto będzie borykało się z wieloma problemami (np. niższe dochody budżetowe, czyli mniej pieniędzy na remonty, inwestycje itp.). Dlatego też Iławska Karta Mieszkańca (wzorem innych miast) uwzględnia różne grupy wiekowe, także Seniorów, gdyż jest skierowana do wszystkich mieszkańców miasta.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
W naszym programie istotne miejsce zajmuje wprowadzenie Karty Mieszkańca Iławy, która – w przypadku rozliczania podatków w iławskim Urzędzie Skarbowym (formuła do dopracowania) – dawałaby możliwość skorzystania z różnego rodzaju zniżek i ulg (na terenie miasta – na początek: np. zniżka na basen, do kina). Karta ta gwarantowałaby również korzyści seniorom.
Wprowadzenie Karty Mieszkańca Iławy było jedną z naszych pierwszych deklaracji.

 

PYTANIE 4
Czy Pana komitet wyborczy planuje utworzenie i finansowanie ze środków miejskich Klubu Seniora w Iławie?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Zadania związane z udzielaniem wsparcia osobom starszym są realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Na szczeblu gminy zadania te wykonują miejskie ośrodki pomocy społecznej. To właśnie na nich ciąży większość zadań związanych z pomocą społeczną.
W przypadku osób starszych, gmina organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania tych osób, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kieruje też do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
Bardzo ważną część naszej lokalnej społeczności stanowią seniorzy. W całej Europie postępuje proces starzenia się społeczeństwa-zjawisko to nie omija także Iławy. Dlatego z ogromną satysfakcją obserwujemy wielką aktywność tego środowiska. Mogły i mogą nadal liczyć na nasze wsparcie: Uniwersytet III Wieku i wszystkie bez wyjątku organizacje kombatanckie, bardzo liczny Związek Emerytów i Rencistów, oraz pozostałe zrzeszenia. Liczne organizacje skupiające trochę starszych mieszkańców Iławy zdecydowanym głosem artykułują swoje potrzeby za pośrednictwem Rady Seniorów, ale też bardzo aktywnie uczestniczą w życiu miasta. Staramy się wspierać te działania, pomagając, chociażby w organizowaniu dorocznego przeglądu chórów Uniwersytetu III Wieku czy też w wielu innych bieżących sprawach organizacyjnych.
Odnosząc się do powstania Klubu Seniora w Iławie to w chwili obecnej w naszym mieście powstają miejsca, które mają za zadanie m.in. aktywizację osób starszych. Myślę tu o niedawno otwartym Centrum Aktywności Lokalnej czy też Centrum Nowe Horyzonty , które powstanie w miejscu Domu Weterana. Uważam, że jedno i drugie miejsce idealnie nadaje się na siedzibę takiego klubu. I na pewno poczynię kroki, aby taki klub powstał w Iławie.
Będziemy szukać możliwości finansowania działalności takich klubów z środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chociażby z programów takich jak Senior +
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/program-senior-/

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
W pierwszej kolejności chciałbym przyjrzeć się działalności Biblioteki Miejskiej, Iławskiego Centrum Kultury oraz działającego w ramach ICK Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Skłodowskiej-Curie 26A, właśnie pod kątem realizacji działań na rzecz seniorów. Należy sprawdzić, czy ich potrzeby w zakresie szeroko pojętej kultury/edukacji są zaspokajane.
Z drugiej strony, chciałbym spotkać się z samym środowiskiem seniorów (organizacje pozarządowe, w tym np. Uniwersytet II wieku, grupy nieformalne), by porozmawiać o ich potrzebach w zakresie integracji i samorozwoju. Jeśli okaże się, że Klub Seniora jest odpowiedzią na wskazane potrzeby, należałoby podjąć działania zmierzające do powołania Klubu
np. pod opieką Iławskiego Centrum Kultury.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
Zgodnie z naszymi deklaracjami, planujemy utworzyć w całej Iławie sieć świetlic, które do południa pełniłyby funkcję kawiarni dla seniorów, zaś po południu świetlicy dla dzieci. Wzorem jest dla nas świetlica działająca na Starym Mieście.

 

PYTANIE 5
Czy Pana komitet wyborczy planuje utworzenie odrębnego, samodzielnego stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Nie ukrywam, że zastanawiam się nad powołaniem takiego stanowiska w Urzędzie Miasta Iława w strukturach Wydziału Komunikacji Społecznej. Obecnie to urzędnicy ratusza i pracownicy jednostek organizacyjnych mają poza swoimi obowiązkami podstawowymi w zakresach czynności dodatkowo również elementy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku mogłoby należeć:
1. przygotowywanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert, w tym m.in.:
a) analiza treści ogłoszeń konkursowych pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym (spójności z aktami prawnymi);
b) opiniowanie złożonych dokumentów przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne;
c) przygotowywanie treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu w BIP;
d) weryfikacja złożonych ofert pod względem formalno-prawnym;
e) przygotowanie zestawienia złożonych ofert dla komisji konkursowej;
f) udział w komisji konkursowej;
g) realizacja postanowień komisji konkursowej: przygotowanie umów, aneksów;
h) przyjmowanie i rejestracja sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe;
i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dotacji w zakresie realizacji zadań publicznych leżących w obszarze merytorycznym Biura ds. Partycypacji Społecznej;
2. prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych i dotacjach;
Oprócz zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi osoba ta byłaby także odpowiedzialna za IBO – Iławski Budżet Obywatelski.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Chciałbym, by podobnie jak w przypadku pełnomocnika ds. osób starszych i niepełnosprawnych, za współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiadała jedna osoba, dla której byłoby to podstawowe zadanie. Kwestia formy zatrudnienia (etat, um. zlecenie) jest dla mnie drugorzędna, choć w pierwszej kolejności skłaniałbym się do tego, by takie stanowisko funkcjonowało w ramach urzędu, co miałoby także wpływ na podniesienie rangi omawianej materii. Nie chciałbym jednak, by to stanowisko było wypełnieniem tylko wyborczej deklaracji. Chciałbym, by było ono narzędziem do przygotowania całego środowiska organizacji pozarządowych do okresu, w którym nie będzie już możliwości pozyskiwania w tak dużym zakresie zewnętrznych funduszy (głównie z Unii Europejskiej), co może przełożyć się w wielu przypadkach na mniejsze zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Nie nastąpi to od razu, za rok, czy dwa, ale należy mieć świadomość, że finansowanie zewnętrzne nie jest dane na zawsze i może zakończyć się w ciągu kilku najbliższych lat. Chciałbym zatem pomóc w przygotowaniach do tego okresu, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
Obszar współpracy z trzecim sektorem jest jednym z kluczowych elementów naszego programu wyborczego, natomiast kwestie zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za współpracę z NGO na tym etapie są bardzo trudne do zadeklarowania. Nie posiadamy wystarczającej wiedzy na temat zatrudnienia w iławskim ratuszu i możliwości dokonywania zmian w tym zakresie. Przede wszystkim jednak musimy poznać obszar i zakres dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, by ocenić na ile istnieje potrzeba tworzenia przedmiotowego stanowiska. W sytuacji wygrania wyborów z pewnością dokonamy takiej analizy i dopiero na tym etapie będziemy mogli podejmować wiążące decyzje.

 

PYTANIE 6
Na terenie Iławy trwa wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023 (dalej: LPR). Program został przyjęty przez Radę Miejską w marcu 2016 roku, a później był 2-krotnie zmieniany.
W pierwotnej wersji LPR zdecydowano, że po wyremontowaniu poprzemysłowej hali nastąpi etap drugi, w ramach którego proponowano przeniesienie siedzib iławskich fundacji i stowarzyszeń. Pół roku później wykreślono jednak ten zapis.
Część organizacji aktywnie działających w mieście potrzebuje wsparcia w postaci tanich lokali do prowadzenia swojej stałej działalności i czeka na tego typu ruch władz miasta. Ruch ten możnaby wykonać w kolejnym etapie rewitalizacji przy ul. Jasielskiej, również pozyskując dofinansowanie ze środków unijnych.
Czy organizacje mogą liczyć, że Pański komitet wyborczy poprze ten postulat i podejmie działania w tym kierunku?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) zostało oddane do użytku 4 października 2018 roku. Głównym gospodarzem jednocześnie zarządcą budynku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, siedzibę swoją mają tu także Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Psychoedukacji. Nie zmienia to faktu, że miejsce to powstało także z myślą o naszych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Proszę o odrobinę cierpliwości i zrozumienia. W pierwszej kolejności dajmy szansę, aby gospodarze tego miejsca się zadomowili i aby Centrum Aktywności Lokalnej funkcjonowało już pełni wyposażone. Następnie wrócimy do tematu Stowarzyszeń i ich potrzeb w oparciu o możliwości CAL. Jednocześnie informuję, że wszystkie zgłaszane potrzeby lokalowe potrzeby rozwiązywane są indywidualnie i na bieżąco (np. Marek Kałuża czy też ZNP).

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
O problemach lokalowych środowiska organizacji pozarządowych mówi się od lat i od lat niewiele się zmieniło. Była okazja, właśnie we wspomnianym Lokalnym Programie Rewitalizacji, by to zmienić. W mojej opinii, silne organizacje pozarządowe to takie, które dysponują odpowiednim zapleczem lokalowym, odpowiednią kadrą oraz finansowaniem (najlepiej niezależnym). I właśnie o to zaplecze lokalowe lokalny samorząd powinien zadbać, gdyż w tej kwestii ma największe możliwości. Uważam wręcz, że jest to jego obowiązek, gdyż organizacje pozarządowe idealnie wypełniają lukę, w której państwo/samorząd nie działają tak sprawnie, jak powinny.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
Temat Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy jest nam bardzo dobrze znany i dogłębnie analizowany. W naszym komitecie są osoby, które bardzo duży nacisk kładą na stworzenie miejsca o profilu Centrum Aktywizacji Zawodowej czy Inkubatora Aktywności Społecznej, czy może jeszcze inaczej: Centrum Organizacji Pozarządowych. Państwa pytanie w tym zakresie w zasadzie w 100% odzwierciedla pomysł jednego z naszych kandydatów do Rady Miejskiej, który konsultował nawet tę kwestie z kilkoma wybranymi organizacjami. W naszym zamyśle udostępnienie tej przestrzeni iławskim organizacjom pozarządowym działającym na różnych płaszczyznach jest doskonałym pomysłem (niezależnie uważamy, że zrewitalizowane hale mogłyby być w części przeznaczone na tzw. coworking). Wyobrażamy sobie, że byłoby to miejsce pełne twórczych inicjatyw i projektów, ale też miejsce spotkań i integracji, gdzie znalazły by się sale konferencyjne, warsztatowe, biura, galerie. Mamy świadomość problemów, z jakimi organizacje się borykają, w tym również brak zaplecza lokalowego, czy zmniejszona możliwość integracji tych środowisk, więc skumulowanie ich w jednym miejscy wydaje się być jak najbardziej uzasadnione. Wiemy, że zapis dotyczący realizacji takiego projektu był określony w pierwotnej wersji LPR, ale nie posiadamy wiedzy dlaczego został wykreślony. Podejrzewamy, iż w zamyśle obecnego Burmistrza jest przeniesienie w to miejsce jedynie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz MOPS-iku. W naszej ocenie przestrzeń ta jest na tyle duża, że można byłoby tam ulokować nie tylko te dwa podmioty. Podsumowując: potwierdzamy – inicjatywa ta wróci na biurko w trybie priorytetowym.

 

PYTANIE 7
Czy planowane jest prowadzenie budżetu partycypacyjnego?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim” – to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami.
W Iławie Budżet partycypacyjny funkcjonuje już od dłuższego czasu, czego dowodem są liczne wnioski mieszkańców realizowane w ramach Budżetu Miasta w danym roku. W ramach budżetu partycypacyjnego już od 3 lat w Iławie funkcjonuje Iławski Budżet Obywatelski.
Przypominam, że w pierwszej edycji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego (IBO) zwyciężył zrealizowany już projekt Young Spotu. Projekt był zdecydowanie niedoszacowany i przewyższył zakładaną na IBO kwotę 0,5 mln zł, mimo to zdecydowaliśmy się go zrealizować, przenosząc dokończenie Young Spotu na kolejny rok budżetowy. Zgodnie z moją deklaracją w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego została wykonana także dokumentacja projektowa placu zabaw dla dzieci i osób dorosłych w centrum Iławy.
W drugiej edycji IBO wygrał pomysł na doposażenie boisko na ul. Odnowiciele, ten projekt jest już w trakcie realizacji.
W tym roku stanąłem przed wielkim dylematem czy ogłaszać trzecią edycję IBO, czy na jeden rok zawiesić inicjatywę budżetu partycypacyjnego i podjąć się realizacji placu zabaw przy ul. Szeptyckiego. Biorąc pod uwagę zasadę gospodarności w Iławie oraz fakt, że omawiany teren pojawił się także w drugiej edycji IBO – podjęliśmy decyzję o zbudowaniu dla mieszkańców Iławy placu zabaw w rejonie rzeki Iławki.
Zapewniam, że kolejna edycja IBO nastąpi jesienią 2019 roku.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Jako komitet wyborczy planujemy nie tylko przywrócić Iławski Budżet Obywatelski, który został zawieszony przez burmistrza Żylińskiego, ale podejmiemy także działania naprawcze. Jego budżet zostanie zwiększony do pierwotnej kwoty, tj. do 500 tys. złotych. Docelowo osiągnie on poziom 1% budżetu miasta. Oczywiście zmiany zostaną także wprowadzone do promocji
i konsultacji społecznych w tym obszarze, gdyż do tej pory były prowadzone w sposób dalece odbiegający od przyjętych norm. Należy tu przytoczyć chociażby złamanie regulaminu IBO, który mówił o zorganizowaniu przez urząd miasta 7 spotkań z mieszkańcami w celu promocji zgłoszonych projektów. Niestety żadnego spotkania nie zorganizowano.
Jesteśmy przekonani, że budżet partycypacyjny to narzędzie, dzięki któremu można aktywizować lokalną społeczność (warte podkreślenia jest to, że ze wszystkim miast powiatu iławskiego, Iława posiada najniższą frekwencję wyborczą z roku 2014, tj. 38,15%. Wyższa frekwencja była chociażby w Zalewie czy Lubawie). By tak się stało musi on być trwałym instrumentem, który z roku na rok będzie rozwijany. Tylko wtedy może on spełnić swoje zadanie. Podobna sytuacja ma się z naszym ustrojem. Czy mimo niedoskonałości demokracji, ktoś z nas chciałby jej zawieszenia? Czy jednak skłonni jesteśmy szukania instrumentów ją wzmacniających? Warto przy tym pamiętać, że budżet obywatelski jest także doskonałą okazją do poznania potrzeb lokalnej społeczności, która jest przecież pomysłodawcą projektów. Dzięki niemu mieszkańcy i mieszkanki poznają także zasady funkcjonowania samorządu, jego zadania, możliwości. Jest to doskonała lekcja dla wszystkich, dla mieszkańców i mieszkanek, dla organizacji pozarządowych jak i samych instytucji publicznych.
Podsumowując: idea budżetu jest mi bardzo bliska. Nie bez znaczenia jest fakt, że w grudniu 2014 r. wystąpiłem na Sesji Rady Miejskiej z wnioskiem o jego wprowadzenie a w pierwszej edycji byłem pomysłodawcą projektu dotyczącego budowy dużego placu zabaw dla dzieci (także niepełnosprawnych) i osób dorosłych, który uzyskał prawie tysiąc głosów mieszkańców (II miejsce w głosowaniu). Daje to gwarancję, że podejmę działania zmierzające do przywrócenia IBO w naszym mieście.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
Budżet partycypacyjny, inaczej obywatelski, to kolejne z kluczowych zagadnień podejmowanych przez nasz komitet. BO w naszej opinii to bardzo ważne narzędzie w demokratycznym procesie dyskusji i podejmowania decyzji, gdzie każdy z mieszkańców naszego miasta będzie miał możliwość współdecydowania o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego. Obecnie formuła IBO pozostawia w naszej opinii wiele do życzenia i nie do końca realizowana jest zgodnie z ideami państwa obywatelskiego, szczególnie mamy tu na myśli sposób przeprowadzania konsultacji społecznych w tym zakresie i niespójność pomiędzy oczekiwanym/wybranym przez mieszkańców projektem, a jego finalnym wyglądem. Zależy nam na tym, aby realizacja BO była transparentna, przeprowadzana na jawnych zasadach i zgodna z jego definicyjnymi założeniami. Odpowiadając, nasz komitet ma absolutnie w planie realizację BO i w zależności od sytuacji finansowej, docelowo ustanowienie go na poziomie 1% budżetu miasta (po kilku latach realizacji).

 

PYTANIE 8
Czy planowane jest podtrzymywanie obecnie istniejących, ewentualnie tworzenie nowych (jakich?) wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Wspólne zespoły doradcze i inicjatywne, składające się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej to sposób na bardziej usystematyzowaną, zinstytucjonalizowaną współpracę. Szczególnym rodzajem takiego zespołu doradczego jest rada działalności pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje powołanie gminnych rad działalności pożytku publicznego Rady pożytku publicznego mają charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Innymi ciałami o podobnym charakterze są komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Powołanie takiej komisji jest obligatoryjne, a w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu, który ogłosił konkurs oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego typu zespoły sprawdzają się w tworzeniu branżowych rozwiązań. Może to być na przykład wspólny zespół zajmujący się kwestiami seniorów. W skład zespołu wchodzą z jednej strony przedstawiciele organu, który go powołał – pracownicy urzędu lub jednostek organizacyjnych. Z drugiej strony członkami zespołu są osoby wyznaczone przez ten sam organ spośród organizacji pozarządowych.

W tej chwili na terenie miasta Iława funkcjonują
– Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego,
– Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego,
– Zespół do Spraw Ekonomii Społecznej,
– Miejska Rada Seniorów,
– Zespół Konsultacyjny do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
– Rada Sportu,
– Rada Kultury,
– Komisja Konkursowa powołana do otwarcia i zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań zleconych organizacjom.
Koordynacją programu zajmuje się pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami, który przedkłada sprawozdanie z jego realizacji w roku bieżącym burmistrzowi nie później niż do 31 maja.
– Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie (COP) oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie (IPS).
Jedna z moich kandydatek do Rady Miasta w swoim programie wyborczym mówi o powołaniu Rady Kobiet jako organu konsultacyjnego a zarazem wspierającego kobiety w sprawach życia codziennego w mieście, kontaktach z urzędem, prawnikiem, psychologiem. Uważam to za bardzo dobry pomysł.
Jeżeli podczas realizacji iławskiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wyniknie potrzeba powołania kolejnego zespołu doradczego składającego się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej, wtedy zastanowimy się nad takim rozwiązaniem.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Nie jestem zwolennikiem gwałtownych zmian w sektorze organizacji pozarządowych. Wszelkie reformy powinny być poprzedzone analizą funkcjonujących rozwiązań (oczywiście przy ścisłej współpracy z Państwa środowiskiem). Wówczas można byłoby stwierdzić, co wymaga naprawy, a co funkcjonuje dobrze i czy należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia nowych instrumentów współpracy.
Jednym z pomysłów, które chciałbym Państwu przedstawić jest powołanie grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, w skład której wchodziliby przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i urzędu miasta. Jej zadaniem byłoby m.in. monitorowanie wdrażania/przestrzegania zasady równości szans, czy zrównoważonego rozwoju. Chciałbym też zastanowić się nad niską frekwencją mieszkańców Iławy w wyborach. Dzięki tej grupie chciałbym, byśmy wszyscy spojrzeli na nasze społeczeństwo i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jak miałoby ono wyglądać za 5, 10 czy 15 lat. Nie chciałbym na współpracę z Państwem patrzeć tylko przez pryzmat rocznych dotacji na organizację takich czy innych zadań.
Chciałbym podkreślić, że jestem otwarty na nowe propozycje dotyczące współpracy środowisk ngo z administracją publiczną. Sam przez wiele lat współpracowałem z organizacjami pozarządowymi, pisząc projekty unijne, koordynując je. Miałem także możliwość działania w zarządzie fundacji. To wszystko daje gwarancję ciekawej, a przede wszystkim otwartej współpracy z iławskimi organizacjami pozarządowymi.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
W porozumieniu i z inicjatywy organizacji chcielibyśmy powołać do życia Miejska Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

PYTANIE 9
Czy Pana komitet wyborczy planuje budowę placów rekreacyjno-zabawowych z prawdziwego zdarzenia dla dzieci i ich rodziców? Jeśli tak, to ile i w jakich miejscach naszego miasta, w jakiej formie?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Jak już wspominałem, po pierwszej edycji IBO zleciłem wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na Plac Zabaw dla Dzieci i Dorosłych w centrum miasta, który w tej edycji IBO zajął drugie miejsce, i tak też się stało. Projektant wykonał projekt placu zabaw i przygotował kosztorys tej inwestycji opiewający na kwotę ok 1,5 mln zł.
Niniejszy plac zabaw ma mieć charakter powszechny, stąd też każda grupa wiekowa będzie z niego mogła korzystać. Planuje się zorganizowanie stref wiekowych. Część placu będzie przeznaczona dla maluchów (0-3 lat), część dla starszych dzieci (4-12), część dla młodzieży (13+) i strefa seniorów. Tym samym wszyscy, którzy będą chcieli spędzić czas na powietrzu, będą mogli skorzystać z wybranych atrakcji.
Na projektowany teren prowadzić będą 3 bramki wejściowe, bezpośrednio z przyległych ścieżek, a projektowane ciągi piesze zostaną dopasowane do istniejących, z którymi będą się łączyć. Teren w całości zostanie ogrodzony – ogrodzenie panelowe wys. 1,5m. Dodatkowo część przeznaczona dla dzieci najmłodszych zostanie wydzielona niższym płotkiem – wys. 1m – wyposażonym w jedną bramkę wejściową z samozamykaczem. Znaczną część działki pokryje nawierzchnia bezpieczna. Będzie to nawierzchnia syntetyczna o powierzchni ponad 600 m kw. oraz piasek o powierzchni ponad 650 m2, a także trawniki o powierzchni ok. 550 m kw.
Na terenie objętym opracowaniem przewidziane są urządzenia zabawowe dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, oraz urządzenia integracyjne zapewniające możliwości jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich.
Część placu wydzielono z przeznaczeniem dla dzieci najmłodszych (przestrzeń dodatkowo odgrodzona od reszty placu płotkiem wys. 1m), wraz z urządzeniami umożliwiającymi zabawę dzieciom niepełnosprawnym – piaskownica z dwoma poziomami zabawy, zestaw zabawowy z możliwością wjazdu dla wózka inwalidzkiego z możliwością zabawy piaskiem, huśtawka „Bocianie gniazdo” umożliwiająca stymulację ruchową.
W pozostałej części placu projektuje się urządzenia zabawowe dla dzieci starszych, a także urządzenia integracyjne w postaci huśtawki i karuzeli pozwalające na zabawę dzieciom poruszającym się na wózku inwalidzkim razem z dziećmi sprawnymi.
Osobną częścią placu jest siłownia plenerowa, w niej taki urządzenia jak orbitrek i wioślarz, które wzmacniaj mięśnie nóg, ramion i tułowia oraz wyciąg górny i wyciskanie siedząc, które kształtują mięśnie pleców, klatki piersiowej i ramion.
Oprócz takich elementów małej architektury jak ławeczki i śmietniki projektant przewidział także piknikowe ławostoły oraz specjalną ławkę z przewijakiem. Zapewni ona intymne miejsce do karmienia i przewijania niemowląt. Cały teren zostanie doświetlony lampami o źródle światła LED.
Na tym placu zabaw nie poprzestaniemy. Będziemy realizować, oczywiście w miarę budżetowych możliwości, kolejne place zabaw w różnych punktach naszego miasta w połączeniu z coraz bardziej popularnymi urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń pod chmurką.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
W pierwszej edycji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego byłem pomysłodawcą projektu na plac zabaw dla dzieci i osób dorosłych w centrum Iławy (przy ul. Szeptyckiego), który w głosowaniu mieszkańców zajął II miejsce uzyskując poparcie prawie tysiąca mieszkańców i mieszkanek Iławy. Po ogłoszeniu wyników burmistrz zobowiązał się do realizacji także tego projektu. Chcę podkreślić, że ten projekt jest wyjątkowy nie tylko na skalę Iławy, ale także całego powiatu iławskiego. Według planu plac zabaw zawierał prawie 20 najróżniejszych atrakcji dla różnych grup wiekowych. Zaplanowano strefę dla najmłodszych dzieci (2-3 lata), dla starszych dzieci oraz dla młodzieży i osób dorosłych (trampolina, siłownia zewnętrzna, hamaki). To wszystko po to, by na tym placu mogły bawić się całe rodziny, bez względu na wiek. Co najważniejsze plac ten ma być dostosowany do osób niepełnosprawnych. Bujaczka dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zestaw integracyjny czy podwyższona piaskownica mają zapewnić osobom niepełnosprawnych udział w grach i zabawach. Ideą tego palcu było włączenie tych osób do zabawy z rówieśnikami.
Idea przyjaznych placów zabaw jest mi bardzo bliska. Sam jestem ojcem dwójki dzieci. Wiem, jak ważne są bezpieczne place zabaw, na których dzieci, młodzież i dorośli mogą spędzać czas i rozwijać swoje społeczne i fizyczne umiejętności.
Nasz komitet wyborczy podejmie działania do budowy ww. placu zabaw. To będzie jedno z pierwszych naszych zadań. Modernizacji wymagają także pozostałe miejskie place zabaw. Wiele z nich, zamiast zachęcać do zabawy, skutecznie zniechęca do jakiegokolwiek użytkowania. Należy przy tym pamiętać, że duża część miejsc integracji należy do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, które nimi zarządzają. Miasto nie odpowiada za ich stan, tym bardziej jednak powinno ono dołożyć wszelkich starań, by miejskie place zabaw były przykładem i dobrym wzorem do naśladowania.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
W związku z tym, że w komitecie „Dla Iławy” jest wiele osób młodych, w tym rodziców z kilkuletnimi dziećmi, jedną z istotniejszych kwestii poruszanych przy opracowywaniu programu „Dla Iławy” była budowa centralnego placu zabaw. Złożyliśmy propozycję, by taki plac powstał na osiedlu Podleśnym, w sąsiedztwie lasu. W naszych założeniach miałby być to plac wielopokoleniowy i całoroczny. Znalazłyby się tam atrakcje dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Przewidziany byłby tam też specjalny zjazd dla sanek, by całość mogła być bezpiecznie użytkowana w okresie zimowym. Budowa placu w tym miejscu wymusiłaby budowę drogi dojazdowej oraz parkingu, ale wierzymy, że to tylko zaktywizowałoby mieszkańców Iławy do korzystania z uroków lasów przylegających do południowej granicy Iławy. Dodatkowo, widzimy konieczność budowy mniejszych placów zabaw na iławskich osiedlach.

 

PYTANIE 10
Czy Pana komitet wyborczy poprze powołanie przez Radę Miejską w Iławie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jeśli takowy wniosek wpłynie od strony pozarządowej?

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO:
Tak oczywiście.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO – ŁĄCZY NAS IŁAWA:
Tak, poprzemy powołanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jeśli tylko taki wniosek wypłynie z Państwa środowiska. Przestrzeń działalności organizacji pozarządowych powinna być kreowana w głównej mierze przez nie same, jednakże rolą samorządu jest, by w tej organizacji pomagać stwarzając do tego odpowiednie warunki. Jeśli uznają Państwo, że krokiem w dobrą stronę będzie powołanie takiej Rady, na pewno spotka się to z naszą przychylnością.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przesłane pytania. Gdyby zechcieli Państwo się ze mną spotkać i porozmawiać o ww. kwestiach jeszcze przed wyborami samorządowymi, pozostaję do dyspozycji.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO „DLA IŁAWY”:
W związku z tym, iż nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniła zasady powoływania rad na szczeblu powiatu i gminy, mówiąc, że powołanie tego organu jest obowiązkiem i samorząd jest zobligowany do utworzenia rady, jeśli taka jest wola organizacji pozarządowych to moja odpowiedz jest jednoznaczna. Abstrahując jednak od obowiązku w opinii mojej i mojego komitetu, organ jakim jest Miejska Rada Pożytku Publicznego jest narzędziem niezbędnym do właściwego zarządzania miastem. Ze względu na to, że zadań gminnej rady działalności pożytku publicznego należą w szczególności: opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom, to dzięki powołaniu Rady będziemy mogli zrealizować w części jeden z podstawowych naszych postulatów wyborczych jakim jest bycie blisko organizacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby, tak by móc skutecznie je realizować. Rada to też doskonała forma dialogu i pozyskiwania opinii związanych z funkcjonowaniem miasta.

 

——————————————————————

 

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego to zespół przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentującym sektor pozarządowy z obszaru powiatu iławskiego. Rada stanowi ponadto wsparcie merytoryczne dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, wybranych do tej Rady przez Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.
Rada składa się z 11 osób, z czego:
– 5 osób to Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, wybrani jako reprezentanci sektora pozarządowego powiatu iławskiego w tej Radzie,
– 6 dodatkowych osób wybiera Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.

Zadaniem Rady jest m.in.:
– reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz innych partnerów społecznych,
– współpraca z administracją publiczną oraz inni partnerami życia społecznego, powiatu iławskiego województwa oraz kraju,
– opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego,
– wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w mieście, gminie, powiecie, województwie i kraju,
– wsparcie merytoryczne dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, desygnowanych do tej Rady przez Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego,
– podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by