Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

STATUT
Stowarzyszenia „Przystań”
Tekst jednolity z dnia 29 marca 2016 roku
Tekst Statutu z dnia 30 marca 2000 roku, po zmianach dokonanych
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przystań” w dniu 07.03.2011, 21.03.2013, 12.12.2013 i 29.03.2016

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Przystań”.
§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu do rejestru Stowarzyszeń.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Iławie.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz podmiotów nieformalnych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym, a także powoływać inne dopuszczone prawem podmioty, np. spółdzielnie socjalne.
§ 4
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, którego działalność nie jest nastawiona na zysk.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak dla prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników i osoby zaangażowane na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Cały dochód Stowarzyszenia, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży.
3. Aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży.
4. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.
5. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Integracja społeczna różnych grup społecznych.
10. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji.
11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
12. Wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
13. Kształtowanie i upowszechnianie postaw proprzedsiębiorczych i progospodarczych.
14. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
15. Przeciwdziałanie bezrobociu.
16. Edukacja ekonomiczna.
17. Dążenie do zwiększania poziomu edukacji, umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa.
18. Kształcenie ustawiczne (w tym kształcenie zawodowe) w formach pozaszkolnych lub innych.
19. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
20. Wspieranie procesu integracji walutowej w Europie.
21. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
22. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
23. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
24. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym proekologiczna działalność edukacyjna.
25. Promowanie zdrowego stylu życia.
26. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
27. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
28. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
29. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
30. Udzielanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

§ 7

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zorganizowanie i prowadzenie biur/punktów/ośrodków.
2. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
3. Poszukiwanie środków finansowych, materialnych i inwestycyjnych niezbędnych do realizacji zadań.
4. Promowanie działań Stowarzyszenia poprzez prowadzenie serwisów internetowych, produkcję filmów, opracowywanie i wydawanie publikacji, ulotek i gadżetów promocyjnych.
5. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi i grupami/porozumieniami nieformalnymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i grupami/porozumieniami nieformalnymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska.
8. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji (m.in. szkoleń, warsztatów, seminariów oraz staży krajowych i zagranicznych) podnoszących kwalifikacje.
9. Prowadzenie wymiany międzynarodowej, w tym opartej na idei miast bliźniaczych.
10. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego (m.in. prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic dziecięcych, kolonii, obozowisk).
11. Pozyskiwanie i szkolenie liderów młodzieżowych do pracy z rówieśnikami.
12. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży.
13. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów i dyskusji publicznych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Organizowanie imprez publicznych takich jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe, służące realizacji celów Stowarzyszenia.
15. Organizowanie warsztatów edukacyjnych, prelekcji, wystaw, koncertów, seminariów, itp. o tematyce zbieżnej z celami Stowarzyszenia.
16. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej, finansowej, consultingu oraz pomocy prawnej służącej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
17. Tworzenie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.
18. Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
19. Opiniowanie i uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawnych (na wszystkich szczeblach administracji publicznej) dotyczących zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
20. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawa dotyczących zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
2. Walne Zebranie Członków może również nadać tytuł Honorowego Prezesa. Zasady nadawania tego tytułu reguluje Zarząd Stowarzyszenia w odrębnym Regulaminie.
§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, który ukończył 18. rok życia, posiada nienaganną opinię, predyspozycje do pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka, złoży pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia, i zostanie przyjęty przez Zarząd.
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
e) regularnie opłacać składki.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, deklarująca chęć wspierania działalności Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 podpunkt c) i d) oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
3. Członkowie wspierający mają obowiązki określone w § 11.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 14
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd, za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia i działanie na jego szkodę,
c) niepłacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone co najmniej 14 dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) wytyczanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
d) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

e) nadawanie godności członka honorowego,
f) uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) rozpatrywanie odwołań do Uchwał Zarządu,
i) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając pisemnie członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych - w drugim terminie. Jedynie w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia lub odwołania członków Zarządu, wymagana jest uchwała podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych.
§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. W tym przypadku Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia żądania.
2. Nadzwyczajne Zebranie członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19
Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne, z wyłączeniem:
a) wyboru członków władz Stowarzyszenia,
b) w innych sprawach, jeśli taką decyzję podejmie Walne Zebranie Członków.
§ 20
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w tym czasie.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 6 członków, w tym: Prezesa, Skarbnika, ewentualnie Wiceprezesa i/lub Sekretarza – obie te funkcje będą dowolne, w zależności od potrzeb Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) uchwalanie założeń ideowo-programowych,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) zarządzanie i/lub prowadzenie odpłatnej działalności statutowej,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia we wszystkich sprawach na zewnątrz, podejmowanie inicjatyw organizacyjnych i działanie w jego imieniu,
i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
j) zatrudnianie pracowników i współpracowników (umowy cywilno-prawne),
k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
l) podział funkcji wewnątrz Zarządu – wybór na Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
4. Do obowiązków Zarządu należy zatwierdzanie planów finansowych i bilansów oraz prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości pisemnie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest naczelnym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena prac Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 23
1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) z tytułu pełnienia funkcji w tym organie mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą zawierać ze Stowarzyszeniem umowy o pracę i umowy cywilno-prawne w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością statutową, m.in. w przypadku realizacji projektów/przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
§ 24
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub grupy stanowiącej co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków mogą zostać przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

 

 

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) z wpływów z odpłatnej działalności statutowej, ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
e) 1% podatku dochodowego.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym przy zawieraniu umów o pracę i cywilno-prawnych, upoważnione są działające łącznie dwie którekolwiek osoby spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.
5. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.
§ 26
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
Statut Stowarzyszenia „Przystań” z dnia 29.03.2016 r.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 27

1. O zmianach w statucie lub rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków rozwiązując Stowarzyszenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 


Niniejszy statut został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 29.03.2016.