Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Logo COP

 

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego (ROPPI) jest zespołem przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentującym sektor pozarządowy z obszaru powiatu iławskiego. Rada stanowi ponadto wsparcie merytoryczne dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, wybranych do tej Rady przez Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Jest to najważniejsze gremium reprezentujące sektor pozarządowy z terenu powiatu iławskiego.

 

Rada składa się z 11 osób, z czego:
- 5 osób to Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, wybrani jako reprezentanci sektora pozarządowego powiatu iławskiego w tej Radzie,
- 6 dodatkowych osób wybiera Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.

 

Zadaniem ROPPI jest:
- reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz innych partnerów społecznych,
- współpraca z administracją publiczną oraz inni partnerami życia społecznego powiatu iławskiego, województwa oraz kraju,
- opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego,
- wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w mieście, gminie, powiecie, województwie i kraju,
- wsparcie merytoryczne dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, desygnowanych do tej Rady przez Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego,
- podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego (m.in. organizacja corocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych),
- podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie działań konkretnych organizacji pozarządowych oraz grup organizacji,
- promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarządowych,
- udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,
- inicjowanie wspólnych przedsięwzięć,
- organizowanie wymiany doświadczeń w pracy w organizacjach pozarządowych,
- współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie.

 

Skład ROPPI na lata 2017-2019:
Przewodniczący - Arkadiusz Karpiński - Stowarzyszenie „Przystań”, Iława
Zastępca Przewodniczącego - Lech Żendarski - Stowarzyszenie „Promyk”, Iława
Sekretarz - Aneta Rychlik - Stowarzyszenie Sportów Wodnych, Iława
Jan Bednarski - Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iławki, Iława
Jolanta Bernatek - Stowarzyszenie „Sami Swoi Jędrychowo”, Jędrychowo
Artur Browarek - Stowarzyszenie „Światowid”, Nowa Wieś
Wojciech Jankowski - Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe „Bicykl”, Iława
Adela Kowalska - Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki, Iława
Daniela Orzechowska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejsko-Gminny w Iławie
Marian Wilkowski - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Iława
Klaudia Żelazowska - IKS Morena, Iława

 

Logo COP

 

 

Oprócz tego przedstawiciele organizacji pozarządowych współtworzą Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. To z kolei specjalna płaszczyzna współpracy na linii organizacje pozarządowe - powiat iławski, powołana do życia 24 maja 2016 przez Zarząd Powiatu Iławskiego z inicjatywy Stowarzyszenia "Przystań".

 

Zgodnie z prawem do zadań Rady Powiatowej należy w szczególności:
- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada zastąpiła w 2016 roku Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która działała przez kilka lat.

 

Nowa Rada liczy 10 osób, w tym 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Na mocy uchwały nr 93/408/16 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 24 maja 2016 Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego działa w składzie:

1)    przedstawiciele Rady Powiatu Iławskiego:
a)    Michał Młotek,
b)    Wiesław Musiał,
2)    przedstawiciele Zarządu Powiatu Iławskiego:
a)    Maria Jaworska,
b)    Agnieszka Zabłotna,
c)    Katarzyna Marchelek,
3)    przedstawiciele organizacji, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu iławskiego:
a)    Adela Kowalska,
b)    Marian Wilkowski,
c)    Arkadiusz Karpiński,
d)    Daniela Orzechowska,
e)    Wojciech Jankowski.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

 

Prezydium Rady:
1.    Michał Młotek – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
2.    Wojciech Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
3.    Maria Jaworska – Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego