Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Logo COP

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego to płaszczyzna współpracy na linii organizacje pozarządowe - powiat iławski. Zgodnie z prawem do zadań Rady Powiatowej należy w szczególności:
- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada zastąpiła w 2016 roku Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która działała przez kilka lat.

 

Nowa Rada liczy 10 osób, w tym 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Na mocy uchwały nr 93/408/16 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 24 maja 2016 Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego działa w składzie:

1)    przedstawiciele Rady Powiatu Iławskiego:
a)    Michał Młotek,
b)    Wiesław Musiał,
2)    przedstawiciele Zarządu Powiatu Iławskiego:
a)    Maria Jaworska,
b)    Agnieszka Zabłotna,
c)    Katarzyna Marchelek,
3)    przedstawiciele organizacji, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu iławskiego:
a)    Adela Kowalska,
b)    Marian Wilkowski,
c)    Arkadiusz Karpiński,
d)    Daniela Orzechowska,
e)    Wojciech Jankowski.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

 

Prezydium Rady:
1.    Michał Młotek – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
2.    Wojciech Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
3.    Maria Jaworska – Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego