Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2001. Jego powstanie wynikało z potrzeby niesienia pomocy uzdolnionej młodzieży iławskiej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Założycielami Stowarzyszenia są ludzie, dla których dobro dziecka jest celem nadrzędnym, dlatego wszystkie funkcje pełnione są przez nich honorowo i nieodpłatnie. Misją Stowarzyszenia jest m.in.: prowadzenie działalności dobroczynnej, wychowawczej, oświatowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie, integrację, promocję organizacji pozarządowych z terenu Iławy i Powiatu Iławskiego. Działania Stowarzyszenia skierowane są głównie do dwóch grup odbiorców: dzieci i młodzieży oraz do organizacji pozarządowych.

 

Działania skierowane do dzieci i młodzieży realizujemy poprzez następujące projekty:

 • "Fundusz Stypendialny Równe Szanse"
 • "Fundusz Stypendiów Pomostowych"
 • "Młodzieżowy Lider"
 • "Młodzieżowe Centrum Informacji"
 • "Programy szkoleniowe dla nauczycieli"
 • "Programy wsparcia i pomocy dla rodziców"
 • "Dobre Przykłady"

 

        Działania te mają za główny cel podnoszenie kompetencji osobistych młodych ludzi, a także ich rodziców i nauczycieli. Rozwijając zainteresowania uczą pozytywnych form spędzania czasu wolnego, uczą jak współpracować i realizować wspólne pomysły.

 

Działania skierowane do organizacji pozarządowych realizujemy poprzez projekty:

 • "Centrum Organizacji Pozarządowych - Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego"
 • "Działaj Lokalnie - Konkurs grantowy"
 • "Prowadzenie Biura Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego"
 • "Dobre Praktyki i Pomysł na Przyszłość"

 

        Projekty powyższe obejmują takie działania jak: wsparcie szkoleniowe, przekazywanie informacji, konsultacje przy tworzeniu projektów, organizacja biura centrum i biura ROP Powiatu Iławskiego, organizacji corocznych Forum Inicjatyw Pozarządowych itp. W obu obszarach staramy się pracować z dewizą aby człowiek nauczył się łowić a nie przychodzić po rybę.

 


 

Główne cele Stowarzyszenia to:

 • Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży;
 • Promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych;
 • Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • Aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży;
 • Działalność wspomagająca techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.