Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja !      Z ankiet przeprowadzonych wśród grupy 40 kobiet korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej wynika że blisko 50% kobiet to ofiary przemocy. Również wśród kobiet korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest duża grupa kobiet - ofiar przemocy. Problem jako bardzo wstydliwy jest przez kobiety ukrywany, wiele z nich nie uważa tego za problem a jedynie "pewne trudności w związku".

      Tradycyjne formy wsparcia udzielanego ofiarom przemocy w rodzinie polegają na doraźnym niwelowaniu negatywnych skutków psychicznych i udzieleniu pomocy prawnej (o ile kobieta zdecyduje się na kroki prawne). Nie rozwiązuje to jednak kwestii, jaką jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu ofiar przemocy. Z drugiej strony pomoc i wsparcie "zawodowe" udzielane ofiarom przemocy, bez wsparcia psychologicznego czyli bez "poradzenia sobie" ze stanem wyuczonej bezradności również nie przyniesie pożądanych skutków. Tylko rozpoczęcie pracy od udzielania pomocy psychologicznej a następnie włączenie aktywizacji zawodowej może spowodować zmianę funkcjonowania osobistego i zawodowego.

      Celem głównym jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 30 kobiet dotkniętych przemocą z terenu miasta i gminy Susz w okresie 12 m-cy. Projekt zakłada głownie następujące zadania:

  • zmiana stanu wyuczonej bezradności uczestniczek, zmiana przekonania, że nie ma wyjścia z sytuacji przemocy;
  • podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z nieufnością wobec swoich sił i wobec innych ludzi;
  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi skutkami (emocjonalnymi, fizycznymi, społecznymi) życia w długotrwałym stresie;
  • zwiększenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w życiu, nauka umiejętności wychowawczych;
  • nabycie przekonania, że potencjał do zmiany leży wewnątrz osoby doświadczającej przemocy a nie poza nią;
  • lepsze przygotowanie do powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, określenie swoich umiejętności, zdolności oraz bilans mocnych i słabych stron w sferze zawodowej.

      Beneficjentkami ostatecznymi są bezrobotne kobiety, ofiary przemocy w rodzinie pochodzenia lub też w obecnym związku. Dzięki poprawie ich funkcjonowania w wyniku udziału w projekcie, możliwe jest ograniczenie skutków przemocy także dla rozwoju dzieci, które znajdują się pod ich opieką i przerwania łańcuch "dziedziczenia" bezradności.

      Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu b.r i potrwa 12 miesięcy. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie "Przystań" oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu. Obie instytucje posiadają bardzo duże doświadczenie zarówno w realizowaniu podobnych projektów, jak również w prowadzeniu grup psychologiczno-terapeutycznych.

      Projekt "Pokonać Niemoc" otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 112 168,18 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego