Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.


Plakat MKIS
MKIS
MKIS

     Główne cele projektu MKIS, takie jak aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży będą osiągane poprzez funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej. Klub będzie realizował w szczególności następujące działania:
  • pomoc psychologiczna - integracja grupy, warsztaty umiejętności społecznych, poradnictwo indywidualne, grupa socjoterapeutyczna;
  • nauka i wiedza - pomoc w nauce, zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe, nauka języka, nauka obsługi komputera;
  • preorientacja zawodowa - poradnictwo zawodowe, poznanie zawodów, predyspozycje zawodowe, wizyty w zakładach pracy;
  • czas wolny - rozwój zainteresowań poprzez różne formy aktywności (żeglarstwo, pływanie);

     Projekt został skierowany wyłącznie do młodzieży w wieku 15-21 lat, które stają przed decyzją wyboru szkoły, zawodu i pracy. Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu została zaplanowana na 40 miejsc. Poprzez podniesienie kompetencji osobistych i społecznych uczestnicy nabędą umiejętności bycia w grupie, unikania zachowań ryzykownych, przestrzegania prawa. Podniesienie kompetencji zawodowych przyczyni się do nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy i ukierunkowania dalszej nauki.


Zadania Klubu będą realizowane poprzez poszczególne obszary:
  • obszar kompetencji osobistych i społecznych - zajęcia grupowe w zakresie pomocy psychologicznej, zajęcia socjoterapeutyczne w zakresie umiejętności społecznych i funkcjonowania w grupie, wyjazdy integracyjne poza miasto, zajęcia obywatelskie, konsultacje indywidualne, wyjazdy do kina/teatru;
  • obszar kompetencji zawodowych - przygotowujące do wejścia na rynek pracy, spotkania z doradcą zawodowym, ćwiczenia ważnych umiejętności (autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, moje umiejętności i kompetencje), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
  • obszar wiedzy i umiejętności - zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, kurs z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia komputerowe, grupa samopomocowa;
  • obszar podnoszenia sprawności fizycznej - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe i rekreacyjne, nauka pływania, nauka żeglowania.

     Klub czynny jest codziennie w godzinach popołudniowych, soboty przeznaczono na zajęcia wyjazdowe oraz sport i rekreację. W okresie wakacji organizowane będą zajęcia sportowe oraz zajęcia grupowe (twórcze myślenie, radzenie sobie ze stresem, kino/teatr, spotkania z ciekawymi ludźmi). Młodzież każdorazowo dkelaruje udział w poszczególnych zajęciach, spotkaniach.