Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.


Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

     Projekt "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej" realizowany jest przez Stowarzyszenie "Przystań" przy współudziale Urzędu Miasta Iława - Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Powiatu Iławskiego - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15-21 lat, która staje przed decyzją wyboru szkoły, zawodu i pracy. W tak trudnych decyzjach bardzo często nie może ona liczyć na wsparcie członków swojej rodziny, a szkoła ma małe możliwości wspierania młodzieży czy prowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania.

     W procesie wchodzenia na rynek pracy, działaniami pomocowymi i profilaktycznymi, w ramach projektu Stowarzyszenie chce objąć grupę 40 uczniów iławskich szkół. W ramach programu przeprowadzone zostaną zajęcia  rekreacyjno-sportowe, dydaktyczne, psychologiczne, kursy komputerowe i językowe, doradztwo zawodowe a także wycieczki i spotkania integracyjne. Program realizowany będzie w okresie 1.04.2009 - 31.03.2010.

     Projekt "MKIS" otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Kwota dofinansowania wynosi 193 818,20 zł.


Program Kapitał Ludzki

     Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

     Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia

     Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
  • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
  • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
  • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
  • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
  • wzrost spójności terytorialnej.