Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

          Fundusz "Równe Szanse" został stworzony w 2001 roku na bazie współpracy z Fundacją Batorego. Zgodnie z założeniami stypendia udzielane są zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

        Więcej informacji n/t Funduszu Stypendialnego, terminów składania wniosków, jak również aktualne formularze obowiązujące w danym roku, znajdują się na stronach .

 


 

Stypendia Pomostowe - FEP-u

          W 2003 roku Stowarzyszenie Przystań podjęło współpracę z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w ramach programu Stypendiów Pomostowych dla studentów pierwszego roku. Celem tego programu jest wspomożenie młodzieży ze wsi i miast (do 20 tyś. mieszkańców) w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższysch uczelni państwowych i niepaństwowych, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

        Więcej informacji n/t Stypendiów Pomostowych, terminów składania wniosków, jak również aktualne formularze obowiązujące w danym roku, znajdują się na stronach .

 


 

Fundusz Stypendialny "Moje Stypendium"

          Fundusz "Moje Stypendium" to nowy program Stowarzyszenia "Przystań" skierowany do osób studiujących na dziennych studiach magisterskich. To program partnerski Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

        Więcej informacji n/t Funduszu Stypendialnego, terminów składania wniosków, jak również aktualne formularze obowiązujące w danym roku, znajdują się na stronach .

 


 

Program "Działaj Lokalnie" przy Przystani

          Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego głównym założeniem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Cel ten realizowany jest poprzez lokalny konkurs grantowy w gminach powiatu iławskiego, który koordynowany jest przez Nasze Stowarzyszenie.

        Więcej informacji n/t Programu, terminów składania wniosków, jak również aktualne formularze obowiązujące w danym roku, znajdują się na stronach .

 


 

Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

          Jest to program współfinansowany z budżetu Powiatu Iławskiego, a głównym jego celem w obecnym czasie jest prowadzenie sieci dystrybucji informacji i systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych. W ramach projektu jest prowadzony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym stowarzyszenia uzyskują pomoc organizacyjno-informacyjną, pomoc przy pisaniu projektów, wsparcie instytucjonalne oraz szybki dostęp do informacji n/t dostępu do środków finansowych, konkursów, ofert, itp. Są również organizowane liczne szkolenia, konferencje i seminaria mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy stowarzyszeń (prawne, księgowe, pisania projektów) oraz zwiększenie aktywności poszczególnych stowarzyszeń na polu społeczności lokalnej a także integracja środowisk pozarządowych i samorządowych.

        Program w/w został rozpoczęty przez Stowarzyszenie "Przystań"w roku 2003 w ramach tworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, Sieci Współpracy Organizacji oraz działań związanych z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Projekt ten koordynowany był przez Nasze Stowarzyszenie, natomiast główne zadania realizowane były przez Radę Organizacji Pozarządowych.

        Od 2004 roku projekt kontynuowany jest pod nazwą "Przy Przystani - Sieć współpracy organizacji iławskich".

        W 2004 roku realizowaliśmy także projekt "Obywatel i Samorząd Lokalny" finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z dotacji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod nazwą "Centrum Organizacji Pozarządowych Współpracy z Samorządem w Iławie". Jego głównym celem było stworzenie przejrzystych i funkcjonalnych zasad "wewnętrznej" współpracy organizacji pozarządowych oraz współpracy organizacji z samorządem. Utworzono Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym każde iławskie Stowarzyszenie zrzeszone w ramach porozumienia "Organizacje Iławskie" może korzystać z sal, telefonu, faxu, komputera, itp.

 


 

Młodzieżowy Lider - "Młodzi w Działaniu"

        Grupa "Młodzi w Działaniu" powstała w maju 2007 roku w ramach programu "Młodzieżowy Lider" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym realizatorem zadania "Młodzieżowy Lider" są członkowie Stowarzyszenia "Przystań". Młodzież została objęta cyklem spotkań edukacyjnych w formie grup spotkaniowych. Spotkania prowadzone są przez animatora społecznego, pedagoga oraz doradcę zawodowego. Głównym celem zadania jest aktywizowanie młodzieży do konkretnych działań (strona internetowa o tematyce młodzieżowej, integracja, edukacja młodzieży, nauka umiejętności społecznych, profilaktyka uzależnień poprzez naukę umiejętności społecznych, współpracy w grupie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności poruszania się po rynku pracy, budowanie kolejnych etapów rozwoju zawodowego).

        Nasze działania rozpoczęliśmy od naboru i agitacji uczestników. W szkołach rozwiesiliśmy plakaty informacyjne oraz organizowaliśmy spotkania dla młodzieży w celu zachęcenia do udziału w naszych działaniach. w tej chwili zasadniczy trzon grupy stanowi 10 osób - uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Jeśli masz fajny pomysł, chcesz zrobić coś dla siebie i innych
nie wiesz co zrobić z wolnym czasem
Przyłącz się do Nas
ZAPRASZAMY