Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

Jak ułatwić korzystanie z zamówień publicznych organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym?

 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Iławskiego oraz Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie zapraszają na spotkanie o tematyce: „Jak ułatwić korzystanie z zamówień publicznych organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym?”. Spotkanie odbędzie się 3 października 2014 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych ( Ośrodek Psychoedukacji w Iławie) przy ul. Chełmińskiej 1,  w godz. 11.00 – 15.00.

 

Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych problematyką zamówień publicznych; podprogowych oraz zamówień powyżej progowych, możliwości zastosowania ułatwień dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w zamówieniach publicznych.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu 2-3 osób z jednej organizacji zainteresowanych w/w problematyką.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26 września 2014 roku telefonicznie (89) 649-04-54, bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs grantowy „To dla mnie ważne”

 

Fundacja Aviva ogłosiła II edycję konkursu grantowego "To dla mnie ważne", w ramach którego wsparcie mogą otrzymać inicjatywy społeczne.

Konkurs to szansa na realizację pomysłów aktywnych osób, które chcą ułatwić życie dzieci i ich rodziców ze swojej okolicy. Od 15 września mogą oni zgłosić wniosek i starać się o realizację swojego pomysłu. Szansę ma zarówno projekt zgłoszony w pojedynkę, z sąsiadami, w ramach organizacji pozarządowej, a także w imieniu jednostki samorządowej (np. przedszkola lub szkoły).
Szczegóły na stronie: http://todlamniewazne.pl/zasady.html 

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
   
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Konsultacje społeczne”).
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 2 września do 2 października 2014 do Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ogłoszono nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Iławie

Od 10 do 25 września 2014 można zgłaszać kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).
    
Członkami Miejskiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie mieszkańcy Iławy, którzy ukończyli 60 roku życia.
Kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów zgłaszają:
- organizacje reprezentujące środowisko seniorów oraz instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na ich rzecz po 1 przedstawicielu,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów po 2 osoby.

Organizacje pozarządowe oraz instytucje składają zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w Biurze Rady Urzędu Miasta Iława lub za pośrednictwem poczty na adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, Urząd Miasta Iławy z dopiskiem „Kandydaci na członków Miejskiej Rady Seniorów".

Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych jest realizatorem projektu „zGRAna społeczność” w ramach programu Działaj Lokalnie.

 

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej sołectwa Ludwichowo, w którego skład wchodzą wsie: Łążek i Ludwichowo. Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez przygotowanie przestrzennej gry planszowej i udział w warsztatach
W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty "Kreatywni w działaniu", warsztaty krawieckie, techniczne i dziennikarskie.
Kolejnym wydarzeniem będzie impreza plenerowa "Biesiada przy ognisku”, podczas, której odbędzie się otwarcie wielkoformatowej gry planszowej. Gra została przygotowana przez uczestników projektu w trakcie warsztatów technicznych.

„Biesiada” odbędzie się 13 września ok godz.17-tej przy świetlicy wiejskiej w Łążku.
W ostatnim tygodniu września odbędzie się konferencja podczas, której odbędzie się projekcja filmu podsumowującego działania projektowe.
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora pani Agaty Rolka - 662919240

Fundacja Orange zaprasza organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą do zgłaszania pomysłów na działania, w których młodzi uczestnicy staną się twórcami kultury. Autorzy najciekawszych projektów otrzymają grant na ich realizację. Zgłoszenia w formie krótkich filmów można wysyłać do 6 października.

 

Od sześciu lat Fundacja Orange, pomaga młodym ludziom rozwijać kreatywność i talenty, wspierając innowacyjne projekty, które łączą kulturę i nowe technologie. Wartościowe pomysły na działania, które rodzą się w głowach młodych ludzi oraz ich opiekunów, nie zawsze mają szansę na realizację. Stąd też hasło tegorocznej edycji „Uwolnij pomysł”, które zachęca do podzielenia się swoją pasją i zgłoszenia projektu do Akademii Orange. Nie liczy się jakość filmu konkursowego ani technika jego wykonania, ale nowatorstwo pomysłu zgłoszonego przez organizację.
Organizacje mogą ubiegać się o granty w ramach dwóch ścieżek:
•    autorskiej – na realizację własnych pomysłów – granty do 30 tysięcy zł
• inspirowanej – na realizację projektu zainspirowanego jednym z ponad 200 scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl – granty do 10 tysięcy zł.
Filmy konkursowe muszą być nadesłane za pomocą formularza na  www.akademiaorange.pl/wniosek do 6 października 2014 r. Następnie wybrane organizacje zostaną zaproszone do drugiego etapu aplikacji.
Zwycięskie inicjatywy wyłoni Kapituła; będą one realizowane od stycznia do czerwca 2015 r.
Więcej na: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1005941.html

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r.

 

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020.
Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:
•    mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
•    zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
•    rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
•    kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
•    pomocy publicznej,
•    zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
•    systemu wyboru projektów,
•    procedury odwoławczej.
Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:
•    przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo;
•    wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
•    modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1146

Informujemy, że Komisja Konkursowa do spraw oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.
W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 70 projektów. Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.
W przypadku rezygnacji przez któregoś  z wnioskodawców dofinansowania, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Plik excel

Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Plik excel


Wnioski odrzucone na etapie poprawy formalnej i oceny merytorycznej (zawierające błędy formalne pomimo wezwania do uzupełnienia)
Plik excel

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za aktywny udział wszystkim, którzy złożyli wnioski.