Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

COP

Wnioski do budżetu na 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Burmistrz Miasta Iławy informuję, że trwają prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2029.

W związku z powyższym osoby fizyczne, instytucje i jednostki, które nie są organizacyjnymi jednostkami samorządu Miasta Iławy, a chcą zgłosić swoje wnioski do projektu budżetu, winny to uczynić do 31 sierpnia 2015 roku. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 (Ratusz Miejski) pokój nr 211. Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o zakresie rzeczowym wniosku i w miarę możliwości określić zakres finansowy. Odpowiedzią na złożone wnioski jest projekt budżetu Miasta na 2016 rok a ostatecznie uchwała budżetowa na ten rok.

COP

Propozycje do „Programu współpracy…” i budżetu powiatu na 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” oraz budżetu powiatu na 2016 zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2016.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 24.08.2015 (I piętro, pokój 115). Informujemy również o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.). Propozycje powinny zawierać: 1. rodzaj i nazwę zadania publicznego, 2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania, 3. sugerowany termin realizacji zadania, 4. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania. Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 01.09.2015 r. (I piętro, pokój 115). Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu. Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie: - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36), - Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa (Iwona Sadowska – pok. 113, tel. 89/649 08 38).

Rusza XII edycja konkursu „Godni Naśladowania”

 

Ruszyła kolejna, dwunasta już edycja konkursu „Godni Naśladowania”. Ideą konkursu jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem.

Patronat honorowy nad konkursem organizowanym rokrocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami: Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federacją FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Siecią HEROLD oraz po raz pierwszy w tym roku z Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”. A to za sprawą nowej kategorii, która przybyła nam w tym roku, tj. Kategorii VIII Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania. Tym sposobem XII edycja konkursu obejmuje osiem kategorii, tj.
Kategoria I najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.
Kategoria II najlepsza inicjatywa samorządu lokalnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Kategoria III najlepiej działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego Kategoria IV najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim
Kategoria V Animator społeczny
Kategoria VI najlepszy produkt ekonomii społecznej
Kategoria VII najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym
Kategoria VIII Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali konkursu Godni Naśladowania w dniu 16 września 2015 roku w Olsztynie. Zgłoszenia należy przesyłać do 4 września 2015 roku (decyduje data wpływu wniosku, NIE data stempla pocztowego) na adres Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn lub w przypadku wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Szczegóły konkursu, regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.ropwwm.org.pl .
Więcej informacji pod tel. 89 523 73 45 - Agnieszka Sójka.

Ruszył nabór wniosków w VIII edycji konkursu grantowego "Na dobry początek"

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

 


Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania. Kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków to: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań, klarowność budżetu oraz dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca.
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online.
Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku. Więcej na: http://www.fundacjabgk.pl Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

"Razem naprawimy to..." projekt z Susza nagrodzony

"Opowiedz... i zrób wrażenie!" pod takim hasłem powstawały prace konkursowe grup nieformalnych i organizacji, które w 2014 i na początku 2015 roku realizowały projekty z Działaj Lokalnie. Na etapie ogólnopolskim komisja oceniła 63 prace nadesłane przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Wiele reportaży multimedialnych i krótkich filmów pięknie przedstawia zmianę, która zaszła dzięki projektowi.

 

Członkowie komisji jednogłośnie uznali również, że z każdym rokiem prace przedstawiają coraz wyższy poziom techniczny i artystyczny. Dlatego wybór nie był łatwy...

Komisja oceniała prace w czterech kategoriach:
- Człowiek,
- Miejsce,
- Motyw,
- Filmowy produkt projektu

To pierwszy raz, kiedy pojawiła się ostatnia z wymienionych kategorii. Skąd pomysł na taką kategorię? Została ona stworzona z myślą grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu "Działaj Lokalnie" obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki, utworu instrumentalnego), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu. W tym roku otrzymaliśmy niewiele zgłoszeń w tej kategorii, jednak jesteśmy przekonani, że z czasem będzie się ich pojawiało więcej.

Kto zwyciężył etap ogólnopolski Konkursu "Opowiedz..." 2014?

Kategoria CZŁOWIEK:
Nagroda główna (2600zł) dla Strefy Kultury Młodzieżowej za krótki film "Historia podwórka"; zgłoszenie przesłane przez ODL Fundacja Generator Inspiracji.
www.youtube.com/watch?v=9krTNfYDKKs&feature=youtu.be

Kategoria MIEJSCE:
Nagroda główna (2600zł) dla Stowarzyszenia "Razem dla Kotulina" za krótki film "Bo chcemy grać w piłkę"; zgłoszenie przesłane przez ODL Forum Młodzieży Samorządowej.
https://www.youtube.com/watch?v=0Lm6RcKmJvc

Kategoria MIEJSCE
Nagroda główna (2600zł) dla grupy nieformalnej "Młodzi dla Młodych" za krótki film "Razem naprawimy to..."; zgłoszenie przesłane przez ODL Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie.
https://www.youtube.com/watch?v=83y6kyh0MFQ

Kategoria MOTYW:
Wyróżnienie (1600zł) dla "Fabryki Prądu" za krótki film „Tożsamość [od] kuchni”; zgłoszenie przesłane przez ODL Żywiecką Fundację Rozwoju
https://www.youtube.com/watch?v=PNege6-UDTM

Kategoria FILMOWY PRODUKT PROJEKTU:
Nagroda główna (2600zł) dla Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz za krótki film „1914 Wojenna zawierucha odbija piętno w ludzkich duszach…”; zgłoszenie przesłane przez ODL Fundusz Lokalny Ramża
https://vimeo.com/124717933

„Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych”

Wspólny projekt związku stowarzyszeń o nazwie Forum Warmia Mazury Lokalnie, w skład, którego wchodzą: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”.

„Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych” taki tytuł nosi to przedsięwzięcie, którego celem głównym jest wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w procesy partycypacji obywatelskiej, w konsultacje społeczne  i współtworzenie prawa.

 

Projekt kierowany jest do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko–mazurskiego.

Poprzez szereg zaplanowanych działań uczestnicy projektu zostaną przygotowani do: wypracowania skutecznych i trwałych narzędzi wzmacniających poziom aktywności mieszkańców; angażowania obywateli w realizację zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów współpracy: budżet partycypacyjny, regranting, inicjatywa lokalna, fundusz sołecki oraz analiza wykorzystywanych kanałów informacyjnych, narzędzi komunikacji, obszarów współpracy, wypracowanie wspólnego schematu współdziałania.

Koszty projektu w wysokości przekraczającej 188 tys. złotych sfinansuje Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.

Uczestnicy projektu poznają następujące tematy związane z aktywnym partycypowaniem społecznym:

  1. Skuteczne partnerstwa publiczno–społeczne w procesach konsultacji i stanowienia prawa;
  2. Demokracja partycypacyjna- model współpracy;
  3. Wdrożenie skutecznych narzędzi pracy analitycznych i badawczych na poziomie lokalnym.

Wsparcie uczestników projektu odbywać się będzie poprzez: spotkania, szkolenia, doradztwo oraz coaching na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Działania realizowane będą od września 2015 do stycznia 2016.

W trwającym do dnia wczorajszego naborze wpłynęło 346 wniosków na lokalne inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy  dla młodych organizacji pozarządowych.

 

Ośrodki  i Punkty Doradcze Warmia Mazury Lokalnie z dniem dzisiejszym rozpoczynają ocenę formalną wniosków. W najbliższym czasie wszyscy Wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach oceny formalnej i zostaną poproszeni o wymagane poprawki i uzupełnienia.

UWAGA!

TERMIN NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD WYSŁANIA MAILA (wskazanego do kontaktu we wniosku!

Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i Punktów:

  • z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego - 109 wniosków,
  • z  powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna - 37 wniosków,
  • z powiatów:  kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego  - 41 wniosków,
  • z powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 68 wniosków,
  • z powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 45 wniosków,
  • z powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga - 26 wniosków,
  • z powiatów:  gołdapskiego, węgorzewskiego - 20 wniosków.
 

Wydłużenie terminu składania wniosków na mikrodotacje FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Ze względu na przeciążenie Generatora wniosków i występujące problemy techniczne
w aplikowaniu o dotację, termin składania wniosków zostaje przedłużony do 7 KWIETNIA 2015 roku.

Przepraszamy za wynikające z tego powodu utrudnienia, jednocześnie zachęcamy Państwa do bieżącego korzystania z Generatora, aby uniknąć przeciążenia systemu w końcowej fazie naboru.

Zespół Projektu FIO Warmia Mazury Lokalnie