Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

COP

Nabór wniosków do programu "Bardzo Młoda Kultura"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura". Projekty mają się przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Wnioski można składać do 30 listopada 2015.

Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej.

Istotnym aspektem działalności operatora będzie utrzymywanie współpracy z władzami samorządowymi. Jej efektem będzie wspólne koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i ofertę lokalnego operatora wśród nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli NGO i instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury. Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami:

1. kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli;

2. publicznymi i/lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi;

3. organizacjami pozarządowymi;

4. instytucjami kultury;

5. innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015. Informacji udzielają: Justyna Smolińska, tel+48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska @nck.pl Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, tel: +48 22 21 00 156, e-mail: mgadula @nck.pl Anna Kozak, tel: +48 22 21 00 122, e-mail: akozak @nck.pl

COP

Nabór wniosków na projekty przygotowujące do integracji nowych grup uchodźców

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza grupy (koalicje) organizacji pozarządowych do składania wniosków na krótkoterminowe projekty, dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców (głównie z krajów Bliskiego Wschodu).

Dotacje będą przyznawane na projekty, które dotyczą:

– przygotowania kadry specjalistów do pracy z nowymi grupami uchodźców,

– działań przygotowujących lokalne instytucje publiczne i społeczności lokalne do przyjęcia nowych grup uchodźców,

– przygotowania materiałów przydatnych do pracy z nowymi grupami uchodźców,

– działań monitoringowych i badawczych służących diagnozowaniu istniejących i potencjalnych barier i problemów w przygotowaniu do przyjęcia nowych grup uchodźców.

Organizacje, które w partnerstwie z innymi organizacjami, planują złożenie wniosku, powinny złożyć uproszczony wniosek wstępny za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków w terminie od 19 października do 10 listopada 2015 do godz. 12.00.

Więcej na: http://www.ngofund.org.pl/projekty-uchodzcze/

COP

Szkolenie dla przedstawicieli NGO oraz osób zainteresowanych działalnością III sektora

Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie Przystań w Iławie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością III sektora z terenu całego Powiatu Iławskiego.

Tematyka szkolenia:

-jak rozliczyć projekt,

-planowanie budżetu,

-bieżąca realizacja projektu,

-księgowość,

-sprawozdawczość w odniesieniu do konkursów: • na zadania publiczne, • projekty Działaj Lokalnie oraz FIO Warmia Mazury Lokalnie.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do mieszkańców gmin Kisielice i Susz. Odbędzie się w Sali Arkadia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach 14 października 2015 r. (środa), godz. 16:00-19:00.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 13 października 2015(włącznie) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje na temat szkolenia pod nr tel 510093779.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Iławie.

COP

Konferencja o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną

20 października 2015 r. w godzinach 10:00-14:30 w sali iławskiego kinoteatru „Pasja” odbędzie się konferencja pt. „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – wspólne wyzwania”.

Organizatorem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie oraz iławski Warsztat Terapii Zajęciowej. Podczas konferencji omawiane będą różne formy wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W programie konferencji mi.in. wystąpienia prelegentów:

- Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - Mariusz Iljasiuk ;

- Spółdzielnia Socjalna EKO-WYMIATACZE w Elblągu - Elżbieta Zaradkiewicz;

-Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI w Warszawie – Monika Zakrzewska .

Po wystąpieniu prelegentów będzie możliwość dyskusji z ich udziałem i uczestników konferencji. Będą wskazane przykłady wspierania osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu na rynku pracy. Osoba do kontaktu: Magdalena Wróblewska, tel. 89 649 79 49, kom. 608 671 729.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława.

COP

SZKOLENIE PN. SKUTECZNE PARTNERSTWA PUBLICZNO – SPOŁECZNE W PROCESACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I STANOWIENIA PRAWA

Działanie obejmuje upowszechnienie dobrych rozwiązań, które zwiększają kontrolę i aktywność społeczną w działaniach instytucji publicznych na poziomie lokalnym a także ich wdrożenie poprzez wypracowanie stałych form współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zapewnią aktywny udział mieszkańców w konsultacjach społecznych i tworzeniu prawa miejscowego.

Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzone przez Stowarzyszenie Przystań w Iławie oraz Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie zapraszają na szkolenie dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z terenu Państwa Gminy w dniu 13 października br. w Iławie w Hotelu Stary Tartak, ul. Biskupska 5.

Szkolenie będzie bezpłatne a prowadzącym będzie Tomasz Schimanek.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Formularze uczestnictwa w spotkaniu przyjmowane będą do 9 października br. mailem: cop.ilawa@ przystan.ilawa.pl .

Uwaga, ilość miejsc ograniczona.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia

COP

Otwarty konkurs ofert PEFRON-u

 W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,

2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,

3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,

5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:

1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, – zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Więcej na: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2929,Oglo...

COP

Dzień Dawcy Szpiku w Iławie

Już 11 października 2015, w Galerii Jeziorak w Iławie odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku dla każdego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do przeszczepienia. Organizatorami akcji są lokalni wolontariusze.

Od 6 lat Fundacja DKMS Polska wraz z osobami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa, organizuje w różnych miejscach Polski, Dni Dawców Szpiku. Akcje pod tym hasłem prowadzone są przez okrągły rok i zwiększają szansę na znalezienie Dawców dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia.

Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 744 000 potencjalnych dawców szpiku, a już 2 329 osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się 11 października 2015 w godz.10: 00 – 19: 00 w Galeria Jeziorak przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Iławie.

Kto może zostać dawcą? Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

 

COP

Fundacja Kronenberga

Do 2 października 2015 można aplikować do Fundacji Kronenberga o dotacje na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach poniższych obszarów programowych:

I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości Można składać wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Więcej na: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish...