Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

COP

W najbliższy piątek koniec roku dla klas maturalnych. To dobra okazja, żeby poinformować, że termin składania wniosków o stypendia dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego to 1 czerwca 2016. Fundusze stypendialne, są funduszami powierzonymi Fundacji Batorego przez firmy i osoby prywatne. Pieniążki przeznaczane są na wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne młodych i zdolnych, ale niezamożnych.

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 1 czerwca 2016 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 34 studentom na łączną kwotę 170 600 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Więcej:
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia/regulamin_funduszu_im_iwony_winiarskiejfeleszko

Czytaj więcej: Kilka informacji o stypendiach

COP

Spotkanie informacyjne w Olsztynie
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) zaprasza osoby zainteresowane zorganizowaniem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (z województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 maja 2016 w Olsztynie.
Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z istotnymi informacjami dotyczącymi organizacji polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz możliwości pozyskania dotacji z PNWM.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, zaś liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia można wysyłaś do 27 kwietnia 2016 za pomocą formularza.
 

COP

Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.
Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił możliwość zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór rozpocznie się 14.04.2016 i trwać będzie do 27.04.2016.
Lista kandydatów, którzy się zgłosili zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu iławskiego, a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
 

mpips

WYNIKI OCENY FORMALNEJ PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

WARMIA MAZURY LOKALNIE 2016

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 296 wniosków na lokalne inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy dla młodych organizacji pozarządowych. Lista wniosków odrzuconych oraz wniosków do poprawy formalnej znajduję się w załączniku.

 
Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i Punktów:

 • z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego - 91 wniosków
 • z powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna - 48 wniosków
 • z powiatów: kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego - 27 wniosków
 • z powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 42 wniosków
 • z powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 52 wniosków
 • z powiatów: elbląskiego i miasta Elbląga - 21 wniosków,
 • z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego - 15 wniosków.
 • Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w roku bieżącym 313 600 złotych.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ
załącznik
LISTA WNIOSKÓW WYMAGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIA / POPRAWY
załącznik

WNIOSKI NIE WSKAZANE JAKO ODRZUCONE / BŁĘDNE FORMALNIE zostały uznane za poprawne i przekazane do oceny merytorycznej

 

UWAGA! TERMIN NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD WYSŁANIA MAILA
(wskazanego do kontaktu we wniosku)

Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

mpips

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 • Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
 • Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)

  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
 • planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko - mazurskiego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 

313 600 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

26 stycznia 2016 - 15 lutego 2016

 

Czytaj więcej: Informacja o konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie w 2016 roku

COP

OPP już mają zakaz przekazywania środków z 1% innym organizacjom

Organizacje pożytku publicznego (OPP) nie będą mogły przekazywać środków zebranych w ramach 1 proc. organizacjom, które same nie mają prawa do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie - zakłada ustawa o pożytku publicznym, która weszła w życie 9 listopada 2015.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach wprowadza nowe mechanizmy współpracy między OPP a administracją publiczną.Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 % podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji. Nowelizacja likwiduje taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały, oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły.

Organizacje pożytku publicznego będą zobowiązane do informowania o finansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel. Aby przekazać 1% podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl. Organizacje pożytku publicznego będą musiały też wyodrębnić środki z 1% w ewidencji księgowej.

Od 9 listopada nastąpiła również zmiana definicji działalności odpłatnej. Działalnością odpłatną pożytku publicznego będzie m.in. sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

• rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) lub

• integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.) oraz ustawie z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94, poz. 651 ze zm.),

• sprzedaż przedmiotów darowizny.

COP

Konkursu FIO 2016

Ruszył drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w Priorytecie 3 lub 4 w naborze wrześniowym (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW.

Więcej na: http://pozytek.gov.pl

COP

Program "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych"

Minister sportu i turystyki ogłasza Program Upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Nabór ofert potrwa do 17 listopada 2015 r.

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Programem” jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport. Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tymmistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osóbniepełnosprawnych;

3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osóbniepełnosprawnych”;

4. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych;

6. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

 

O przyznanie dofinansowania zadań, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17.XI.2015 r. Więcej informacji na: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/...